Kómp bènne!

Welkom!

U bent op de website van drs. Jo Bronneberg, geboren in Jabeek, Zuid-Limburg, het vroegere Land van Valkenburg, Spaanse, katholieke Partage. Ik ben een afstammeling van ouders en voorouders die ook uit het land van Geleen, Meerssen, Luik, Maastricht, Gangelt  en Aken kwamen. Een uitstekende katholieke, gymnasiale vorming heb ik gekregen op Rolduc en op het College in Sittard, welke opleiding werd voltooid op de Katholieke Universiteit van Nijmegen, op de Sorbonne in Parijs en op het Centre Européen Universitaire van Nancy waar Jack Lang, de latere minister van Cultuur van Frankrijk onder François Mitterrand, mijn mentor was. Ik ben docent Frans geweest aan het gymnasium, atheneum en havo van Sittard en heb die carrière afgesloten als lid van de Commissie bij het Cito in Arnhem belast met de samenstelling van de Centraal Schriftelijke Eindexamens Frans. Tenslotte ben ik 1) de vertaler van de vier evangeliën vanuit de Griekse grondtekst  naar het Limburgs. Daarvoor heb ik een nieuwe Limburgse Spelling moeten ontwerpen. 2) de auteur van “La violence dans la Première Lecture  ou la désacralisation de la Sainte Messe”, waarin ik protesteer tegen een groot aantal Oud-Testamentische lezingen die de Heilige Mis onwaardig zijn en haar vaak zelfs ontheiligen. Voorbeelden van die vertaling en van die lezingen treft u op deze website aan. Ik ben getrouwd en wij hebben drie zonen.

Kómp bènne!

Ger zeet op de website van drs. Joo Brónnebehrg, geboahren i Joabik, Zùhjd-Lihmbuhrg,  ’t vreuger Lahndj va Vahlkebehrg, Sjpaanse, katólieke Partage. Ich bèn enen aahfsjtammeling van ahwwisj en vuëhr-ahwwisj diej oohch oet ‘t lahndj va Gelèèn, Mèèhsje, Mestreech, Lûek, Gangelt en Oake keehme. Een oetsjtèèhkende katólieke gymnasiale vórming hùb ich kriëhgen op Rolduc en op ‘t Kliëhsj i Zitterd, welke oplèhjding aahfgemak is woëhren op de Katólieke Uenieverzieteeht va Nèjmege, op de Sorbonne i Pariehs en op ‘t Centre Européen Universitaire va Nancy woë Jack Lang, de laahtere minister va Kultuër va Frankriek ónger François Mitterrand, miene mehntor woar. Ich bèn dósehnt Frahns gewèès  aan ‘t   gymnasium, atheneum en havo va Zitterd en hùb diej carrière aahfgesjloahten ês lid van de Commissiej biej ‘t Cito in Arnhem belas mit de saahmesjtèlling van de “Centraal Schriftelijke Eindexamens Frans”. Tensjlotte bèn ich 1) de vertaler van der vèèr evangeehlieje vanoet de Griekse gróhndjteks noa ‘t Lihmbuhrgs. Doavuër hùb ich een nuej Lihmburgse Sjpelling mótten óntwehrpe.  2) den auteur va “La violence dans la Première Lecture ou la désacralisation de la Sainte Messe”, woë-in ich prótestèèr tèèngen ee groët aahntal Ahwd-Testamehntisje lèèhzinge  diej de Hèhlge Mès óhnwèèrdig zihnt en hèùr dèk zellefs ónthèhllige. Vuëhrbihljer van die vertaling en van diej lèèhzinge tref ger op dizze website aahn. Ich bèn getrowd en ver hùbben driej zuëhns.