»

Welkom / Kómp bènne

Welkom!
U bent op de website van drs. Jo Bronneberg, geboren in Jabeek, bij Sittard, in het vroegere Land van Valkenburg, katholieke Spaanse Partage. Ik ben er dankbaar voor dat ik gevormd ben op het gymnasium van Rolduc, op de Katholieke Universiteit van Nijmegen, op de Sorbonne in Parijs en op het Centre Européen Universitaire van Nancy, waar de latere minister van cultuur van Frankijk, Jack Lang, mijn mentor was. Jarenlang ben ik docent Frans geweest op het College van Sittard en de laatste jaren van mijn lerarenbestaan ben ik lid geweest van de Commissie bij het Cito in Arnhem belast met de samenstelling van de Centraal Schriftelijke Eindexamens Frans.
Ik bestudeer al tientallen jaren mijn Limburgs dialect, zoals dat tegenwoordig gesproken wordt en geschreven hoort te worden. De ALS, de Algemene Limburgse Spelling die ik daarbij ontwerp is toepasbaar op alle Limburgse (en Hollandse) talen. Hier heb ik vaker hulp bij gekregen van professor dr. Jan Goossens, dialectoloog van de Universiteit van Leuven, vooral wat betreft taalhistorische kwesties die tot op de dag van vandaag doorwerken.
Ik heb de ALS toegepast bij mijn vertaling van de vier evangeliën vanuit de Griekse grondtekst naar mijn Limburgs.
Bij die vertaling geef ik ook commentaar op de bijbelteksten, zoals dat al millennialang te doen gebruikelijk is: iedere tijd en ieder mens leest de bijbel op zijn eigen manier. Bij dat commentaar heb ik veel profijt gehad van mijn boek dat ik in het Frans geschreven heb: “La violence dans la première lecture ou la désacralisation de la Sainte Messe.” Zo ben ik erachter gekomen hoe de christelijke en met name de katholieke exegeten te werk gaan.
Ik ben met deze website begonnen, omdat ik nu vrij, binnen de grenzen van de christelijke beschaving, kan publiceren, zonder dat kranten, tijdschriften, verenigingen en instellingen inspraak hebben in wat, waarover, hoeveel en in welke taal en spelling ik wil schrijven.

Kómp bènne!
Ger zeet op de website van drs. Jó Brónnebehrg, geboahre i Joabik, biej Zitterd, in ‘t vreuger Lahndj va Vahlkebehrg, katólieke Sjpaanse Partage. Ich bèn dahnkbaar der vuëhr dat ich bèn gevórmp op ‘t gymnasium va Rolduc, op de Katholieke Universiteeht va Nèjmeehge, op de Sorbonne i Pariehs en op ‘t Centre Européen Universitaire va Nancy, woë Jack Lang, de laahtere minister va kultuër va Frahnkriehk, miene mehntor woar. Joahrelahnk bèn ich dosent Frahns gewèès op ‘t Kliëhsj i Zitterd en de lèste joahre va mie liërarebesjtoah bèn ich lid gewèès van de Kommissiej biej ‘t Cito in Arnhem belas mit de saahmesjtèlling van de “Sentraal Sjriftelike Enjekzames Frahns”.
Anneke van der Vring oet Nuth is mien vrow en ver hùbbe driej zuëhns en twië kleen-kèhjnjer.
Ich besjtuedaer al tiëntalle joahre mie Lihmburgs diejalek, zoë wiej dat allewil gesjproahke wurt en gesjriëhven huërt te waehre. De ALS, de Algemeen Lihmburgse Sjpelling diej ich doabiej óntwehrp is toewpasbaar op alle Lihmburgse (en Hollese) taahle. Hiej hùb ich dèkser huhlp biej kriëhge va prófessor dr. Jahn Goësses, diejalektóloëg van de Ueniverzieteeht va Leuhve, vuërahl wat betruf taalhistoahrisje kwestiejs diej bis op vandaag doëhrwèhrke.
Ich hùb de ALS toewgepas biej mien vertaling van de vaer evangeehlieje vanoet de Griekse gróhndj-teks noa mieh Lihmbuhrgs.
Biej diej vertaling gaef ich oohch kómmentaar op de biehbeltekste, zoë wiej dat al millennia-lahnk te doëh gebroehkelik is: jiëhderen tiehd en jiëhder miensj liës de biehbel op zien eehge manaer. Biej dat kómmentaar hùb ich vèùl prófieht gad va mie book dat ich in ‘t Frahns hùb gesjriëhve: “La violence dans la première lecture ou la désacralisation de la Sainte Messe.” Zoë bèn ich der achter kóhmme wiej de kristelike en mit naahme de katólieke ekzegete te wèhrk góhnt.
Ich bèn mit dizze website begós, ómdat ich doa-op vriehj, bènne de grenze van de kristelike besjaving, kèn puebliesèère, oane dat kezètte, tiehdsjrifte, vereniginge, ihnsjtèllinge en persoëne ihnsjproak hùbben i wat, woë-uëhver, wiejvèùl en in wehlke taal en wehlke sjpelling ich wil sjriehve.

About the author

admin